Balkan Plus d.o.o. - Društvo za pružanje drugih usluga u osiguranju

Pretrpeli ste štetu u saobraćajnoj nezgodi? Povređeni ste na poslu ili u školi?
Uz našu pomoć možete da ostvarite pravo na naknadu štete u maksimalnom iznosu i u što kraćem roku.

Agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju Balkan Plus d.o.o. bavi se obradom i realizacijom odštetnih zahteva u slučajevima saobraćajnih nezgoda ili povreda na radnom mestu.

Mi posredujemo u ostvarivanju Vaših prava u oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete, koja Vam po zakonu pripada.

Za Vas obavljamo sve:
  • Od utvrđivanja i obrade štete
  • Preko pružanje intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslovanja osiguranja
  • Do podnošenje zahteva za naknadu štete Osiguravajućem društvu u mirnom postupku

O nama

Balkan plus d.o.o. se bavi sledećim poslovima:

  • Utvrđivanje i procene rizika i šteta (vozila, obejakata, telesnih povreda…)
  • Obrada i realizacija odštetnih zahteva i prikuplajnje potrebne pravno-dokazne dokumentacije od nadležnih organa
  • Podnošenje odštetni zahtev u ime oštećenog (obvezniku naknade - osiguravajućoj kući) i naplata štete
  • Posredovanje radi prodaje i prodaja ostataka osiguranih oštećenih stvari
  • Pružanje drugih inetelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja
Važno je da znate!

Za obavljanje ove delatnosti posedujemo licencu Narodne Banke Srbije.

Sredstva se naplaćuju od osiguravajućeg društva, a ne od krivca (štetnika) lično.

Naše usluge fakturišemo nakon uspešno obavljenog posla, i to u prethodno dogovorenom procentnom iznosu, koji zavisi od visine odštete.

Nemate nikakve izdatke do okončanja postupka.

Ne plaćate PDV na obeštećenje po čl. 25 Zakona o PDV-u.

Dolazimo na Vašu adresu ako Vi niste u mogućnosti da dođete kod nas.

Zadovoljni klijenti su naša najbolja preporuka.

image 2

Usluge

Šteta je umanjenje nečije imovine (materijalna šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) (ZOO čl. 155).

Štetnik ili dužnik naknade štete je lice koje je prouzrokovalo štetu.

Oštećeni ili žrtva je lice kome je prouzrokovana šteta i koji ima pravo na naknadu štete.

Zastarelost potraživanja naknade štete nastupa tri godine od kada je oštećeni saznao za štetu i za lice koje je učinilo štetu (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastareva za vreme određeno za zastarelost te obaveze (ZOO čl. 376).

image 7

Naknada štete

Naknada materijalne štete obuhvata naturalnu restituciju i novčanu naknadu.

Naturalna restitucija je oblik naknade materijalne štete kojim se uspostavlja stanje koje je prethodilo šteti, tj. oštećeno dobro se dovodi u stanje u kome se nalazilo pre nego što je nastala šteta.

Novčana naknada je takav oblik naknade materijalne štete kojim se oštećenom licu isplaćuje određen novčani iznos. Novčana naknada se može odrediti kao jednokratna isplata ili u vidu novčane rente (u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja) za određeni vremenski period ili doživotno.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima naturalna restitucija uvek ima prednost. Osim u slučaju kad ona nije moguća ili kad sud smatra da to nije neophodno, štetnik je dužan da isplati oštećenom određeni novčani iznos na ime naknade štete. Ukoliko naturalna restitucija nije moguća u potpunosti, štetnik je dužan da ostatak štete nadoknadi u novcu.

Naknada nematerijalne štete vrši se u obliku novčane naknade. Novčana naknada se dosuđuje u jednokratnom novčanom iznosu ili u vidu novčane rente. Prilikom odlučivanja o osnovanosti zahteva i o visini naknade nematerijalne štete, sud posebno vodi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome naknada služi.

Kontakt

* Sva polja označena zvezdicom su obavezna za unos

Nalazimo se
Adresa
Kralja Milutina 146, 15000 Šabac
Telefon
015/716-0091
066/411-411
Email
balkanplus@balkanauto.com
Matični podaci